Logo-Katika


Karta Pobytu dla cudzoziemca (zezwolenie na pobyt czasowy)

 

Karta pobytu to dokument umożliwiający cudzoziemcowi pobyt na terytorium Polski. O ile wiza wydawana jest najczęściej przez polski konsulat w kraju pochodzenia cudzoziemca, o tyle karta pobytu wydawana jest w Polsce przez właściwego Wojewodę. Jeśli cudzoziemiec posiada kartę pobytu nie musi już starać się o wizę. Uzyskanie karty pobytu to skomplikowana procedura, która zajmuje co najmniej 2-3 miesiące. W trakcie rozpatrywania sprawy, bardzo dokładnie weryfikowane są wszystkie dołączone do wniosku dokumenty. Dlatego tak ważne jest, żeby wniosek o wydanie karty został złożony prawidłowo. Błędy we wniosku, podanie nieprawdziwych informacji, dołączone niekompletne dokumenty mogą spowodować przedłużenie się postępowania urzędowego nawet do wielu miesięcy. Dlatego warto skorzystać z naszej pomocy, unikając błędów na początku procedury, kartę pobytu uzyskasz w możliwie najkrótszym terminie.

Pomogliśmy już wielu cudzoziemcom w uzyskaniu karty czasowego lub stałego pobytu w Polsce. Mamy doświadczenie w prowadzeniu spraw pracowników, studentów, małżeństw międzynarodowych, osób posiadających polskie korzenie i wielu innych nietypowych, którzy pozytywne decyzje dostali na podstawie innych okoliczności.

  • Czy wiesz, że wniosek o wydanie karty należy bezwzględnie złożyć nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu?
  • Czy wiesz, że podanie nieprawdziwych danych we wniosku o wydanie o karty skutkuje decyzją odmowną?
  • Czy wiesz, że w przypadku decyzji odmownej, istnieje w niektórych okolicznościach możliwość zmiany decyzji Wojewody w terminie 7 dni jeśli odwołanie zostanie złożone niezwłocznie wraz z brakującymi dokumentami?
  • Czy wiesz, że jeśli wniosek zostanie złożony w terminie, otrzymasz w paszporcie pieczątkę potwierdzającą Twój legalny pobyt podczas toczącego się postępowania, nawet jeśli w między czasie Twoja dotychczasowa wiza/karta straci ważność?
  • Czy wiesz, że nieprawidłowo poprowadzone postępowanie o wydanie karty pobytu może toczyć się wiele miesięcy?
  • Czy wiesz, że współpracując z nami w każdej chwili możesz dowiedzieć się na jakim etapie jest Twoja sprawa w urzędzie, możesz przyjść i zobaczyć dokumenty jakie dostajemy w Twojej sprawie z urzędu?

Uzyskanie karty pobytu przebiega dwu-etapowo:
1) Uzyskanie decyzji na zamieszkanie w Polsce na czas oznaczony (dokument zawierający informacje, jaka jest podstawa prawna, dla której cudzoziemiec może przebywać w Polsce, w tym przypadku zatrudnienie)
2) Uzyskanie karty pobytu (karta pobytu wydawana jest mniej więcej po 2-3 tygodniach od uzyskania decyzji na zamieszkanie)

Decyzja o zamieszkaniu w Polsce na czas oznaczony, wydawana jest w przypadku cudzoziemców, dla których istnieje uzasadniony powód do przebywania w Polsce powyżej 3 miesięcy. Po 5 latach nieprzerwanego pobytu cudzoziemiec będzie mógł starać się o kartę rezydenta, a po 10 latach o kartę stałego pobytu. W niektórych przypadkach można starać się o stały pobyt przed upływem 10 letniego okresu pobytu w Polsce.

как удалить спрашивай ру ответы на спрашивай ру подробное описание как удалить спрашивай ру

Powrót