Logo-Katika

Katika - Expat Assistance

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 

1. Tożsamość Administratora Danych Osobowych.

Administratorem danych osobowych jest firma KATIKA Expat Assistance – Anna Wołonciej z siedzibą w Warszawie
przy ul. Nowogrodzkiej 44/4.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.

Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować telefonicznie, pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną;

tel. +48 664 982 300
e-mail: suasponte@suasponte.pl
adres: KATIKA Expat Assistance – Anna Wołonciej, ul. Nowogrodzka 44/4, 00-695 Warszawa

3. Cel przetwarzania i podstawa prawna.

W zależności od cel, dla jakiego dane zostały zgromadzone, przetwarzanie odbywa się w oparciu o inną przesłankę prawną.

Klienci indywidualni:
Celem przetwarzania danych osobowych, osób fizycznych, którzy zamierzają bądź korzystają z usług KATIKA, są czynności niezbędne do zawarcia lub prawidłowej realizacji zawartej umowy w zakresie świadczenia usług pomocy w zakresie legalizacji pobytu bądź pozyskania zezwolenia na pracę na terytoriom Rzeczypospolitej Polskiej oraz przechowywania dokumentów. Podstawę prawną przy tym stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
W zakresie danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody, informuje się, iż zgoda może być w każdym czasie odwołana, poprzez złożenie stosownego oświadczenia, co pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych do czasu jego złożenia.

Kontakt z Administratorem:
Celem przetwarzania danych osobowych osób, które kontaktują się z KATIKA, celem pozyskania informacji o działalności Administratora, jest udzielenie w sposób prawidłowy wszystkich informacji. Podstawę prawną tak przetwarzanych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Administrator posiada uzasadniony interes prawny w przetwarzaniu tak pozyskanych danych osobowych w postaci umożliwienia prawidłowego kontaktu oraz odpowiedzi na złożone zapytanie.

Rekrutacja:
Celem przetwarzania danych osobowych, pozyskanych w prowadzonych procesach rekrutacyjnych, są czynności zmierzające do podjęcia współpracy bądź zatrudnienia. W związku z prowadzonymi procesami rekrutacyjnymi dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i/lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, a także w przypadkach, gdy zostanie wyrażona zgoda na wykorzystanie przesłanej aplikacji w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prowadzonych przez administratora, podstawą przetwarzania danych osobowych będzie zgoda tj. art. 6 ust. 1 a) RODO.
W zakresie danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody, informuje się, iż zgoda może być w każdym czasie odwołana, poprzez złożenie stosownego oświadczenia, co pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych do czasu jego złożenia.

4. Informacje o przekazywaniu danych do państwa trzeciego.

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, chyba że będzie to celowe oraz pozyska na to odpowiednią zgodę̨.

5. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców.

Administrator będzie powierzać, lub gdy to konieczne, udostępniać pozyskane dane osobowe określonej grupie podmiotów współpracujących tj. firmy kurierskie, tłumacze przysięgli, notariusze etc. a także uprawnionym organom i instytucjom państwowym.
Pełna lista aktualnych firm współpracujących dostępna jest w siedzibie KATIKA Expat Assistance – Anna Wołonciej, ul. Nowogrodzka 44/4, 00-695 Warszawa, po uprzednim zgłoszeniu chęci okazania takiej listy i umówieniu się na termin wizyty.

6. Okres przechowywania danych, a gdy nie jest to możliwe kryterium ustalania tego okresu.

W zależności od celu, w jakim dane osobowe są przetwarzane różny jest okres przechowywania danych.

Klienci indywidualni:
Dane osobowe są przechowywane przez czas konieczny do realizacji usług, a po jej wykonaniu przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących wystąpić z tytułu świadczonych usług wskazany w przepisach szczególnych, w szczególności Kodeksie Cywilnym. W zakresie dokumentacji przechowywanej w ramach realizacji umowy, która nie została wcześniej odebrana przez osobę, której dane dotyczą, umowa wymaga odnowienia po upływie 10 lat od jej pozyskania.

Kontakt z Administratorem:
Dane osobowe przetwarzane do czasu wyczerpania tematu kontaktu, maksymalnie do 6 m-cy po zakończeniu kontaktu.

Rekrutacja:
Dane osobowe są przechowywane do czasu zakończenia trwających procesów rekrutacyjnych, max. do 100 dni po ich zakończeniu. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, do czasu odwołania zgody bądź po upływie roku od dnia jej udzielenia, w zależności co się ziści pierwsze.

7. Pozostałe informacje.

Każdy, czyje dane są przetwarzane ma prawo:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• sprostowania nieprawidłowych danych,
• żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• przenoszenia dostarczonych danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na zasadach przewidzianych w art. 20 RODO

Ponadto każdy, czyje dane są przetwarzane, ma prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dane osobowe nie będą̨ podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.