Logo-Katika

Katika - Expat Assistance

KARTA POBYTU DLA CUDZOZIEMCA (ZEZWOLENIE NA POBYT)


Karta pobytu to dokument umożliwiający cudzoziemcowi pobyt na terytorium Polski. O ile wiza wydawana jest najczęściej przez polski konsulat w kraju pochodzenia cudzoziemca, o tyle karta pobytu wydawana jest w Polsce przez właściwego Wojewodę. Jeśli cudzoziemiec posiada kartę pobytu nie musi już starać się o wizę. Uzyskanie karty pobytu to skomplikowana procedura, która zajmuje co najmniej 2-3 miesiące. W trakcie rozpatrywania sprawy, bardzo dokładnie weryfikowane są wszystkie dołączone do wniosku dokumenty. Dlatego tak ważne jest, żeby wniosek o wydanie karty został złożony prawidłowo. Błędy we wniosku, podanie nieprawdziwych informacji, dołączone niekompletne dokumenty mogą spowodować przedłużenie się postępowania urzędowego nawet do wielu miesięcy. Dlatego warto skorzystać z naszej pomocy, unikając błędów na początku procedury, kartę pobytu uzyskasz w możliwie najkrótszym terminie.

Pomogliśmy już wielu cudzoziemcom w uzyskaniu karty czasowego lub stałego pobytu w Polsce. Mamy doświadczenie w prowadzeniu spraw pracowników, studentów, małżeństw międzynarodowych, osób posiadających polskie korzenie i wielu innych nietypowych, którzy pozytywne decyzje dostali na podstawie innych okoliczności.

INFORMACJE O KARCIE POBYTU – ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY

1) Najważniejszą ustawową regulującą postępowanie w sprawach cudzoziemców jest Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1650 z późn. zm.) czytaj w ISAP>>
Ustawa ta określa zasady i warunki wjazdu, przejazdu i pobytu na terenie Polski, opisuje tok postępowania i określa organy właściwe w tych sprawach.
Wyżej wymienioną ustawę oraz inne można znaleźć u nas na stronie w zakładce Informacje prawne
2) Uwarunkowaniem ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy są okoliczności uzasadniające zamieszkanie na terytorium Polski na dłużej niż trzy miesiące.
3) Wymogi dotyczące wniosku o legalizację pobytu i dokumentów składanych w Urzędzie:
Wnioski, podania oraz dokumenty w sprawach dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Polski powinny być:

 • sporządzone w języku polskim.
 • oryginałami lub kopiami potwierdzonymi urzędowo za zgodność z oryginałem.
 • przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego – w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym, służących za dowód w postępowaniu. Obowiązek przedstawiania tłumaczenia nie dotyczy dokumentu podróży.
 • zamiast oryginału dokumentu można złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza, występującego w sprawie pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym – nie dotyczy dokumentów tożsamości i podróży.

4) Wysokość opłat skarbowych związanych z legalizacją pobytu oraz wydaniem Karty Pobytu:

 • udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy – 340 zł
 • udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – 440 zł
 • udzielenie zezwolenia na pobyt stały – 640 zł
 • udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE – 640 zł
 • złożenie dokumentu niestwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (34 zł w przypadku dwóch pełnomocników)

5) Karta Pobytu jest wydawana cudzoziemcowi w przypadku udzielenia mu:

 • zezwolenia na pobyt czasowy – jest ważna przez okres na który udzielono zezwolenia.
 • zezwolenia na pobyt stały – jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej wydania.
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE – jest ważna przez okres 5 lat od dania jej wydania.
 • zgody na pobyt ze względów humanitarnych – jest ważna przez okres 2 lat od dnia jej wydania.

6) Kolejna karta pobytu wydana cudzoziemcowi po upływie terminu ważności karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem mu:

 • zezwolenia na pobyt stały – jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej wydania.
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE – jest ważna przez okres 5 lat od dnia jej wydania.
 • zgody na pobyt ze względów humanitarnych – jest ważna przez okres 2 lat od dnia jej wydania.

7) Wzór Karty Pobytu

wzor_kp