Logo-Katika

Katika - Expat Assistance

Informacje prawne

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie legalizacji pobytu i zatrudniania cudzoziemców w Polsce.
Poniżej znajdą Państwo zbiór najważniejszych aktów prawnych związanych z pobytem i wykonywaniem pracy przez cudzoziemców w Polsce.
Przygotowaliśmy również zestaw najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi dotyczących pobytu i pracy w Polsce, uzyskania poszczególnych dokumentów i wymagań urzędowych.
Zobacz też przykładowe pytania zadawane nam przez cudzoziemców. W tym celu przejdź do działu FAQ >>

как взломать wifi взлом сети wi fi такой вариант vzlom-wi-fi.ru

 • Ustawy i Rozporządzenia

  Różne:

  • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2000 nr 98 poz. 1071) czytaj w ISAP >>
  • Umowa międzynarodowa, Traktat o Przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90 poz. 864 – załącznik XII) czytaj w ISAP>>
  • Internetowa Baza Traktatowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych czytaj na stronie MSZ>>
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 poz. 1274) czytaj w ISAP>>
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom) (Dz.U. 2014 poz. 589) czytaj w ISAP>>

  Legalizacja pobytu:

  • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1650 z późn. zm.) czytaj w ISAP>>
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający (Dz.U. 2015 poz. 741) czytaj w ISAP>>
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz.U. z 2014 poz. 592) czytaj w ISAP>>
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz.U. z 2015 poz. 2314) czytaj w ISAP>>
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały (Dz.U. z 2014 poz. 568) czytaj w ISAP>>
  • Ustawa z dnia 14 lipca 2006r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzi (Dz. U. z 2006r. Nr 144, poz. 1043 z późn. zm.) czytaj w ISAP>>
  • Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWGTekst mający znaczenie dla EOG. czytaj w EUR -LEX>>
  • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. 2003 nr 128 poz. 1176) czytaj w ISAP>>
  • Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 753) czytaj w ISAP>>

  Legalizacja zatrudnienia:

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 nr 99 poz. 1001 z późn. zm.) czytaj w ISAP>>
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz.U. z 2015 poz. 543) czytaj w ISAP>>
  • Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. z 2016 poz. 868) czytaj w ISAP >>
  • Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. Urz. WE L 18 z 21.01.1997, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 431) czytaj w EUR-LEX>>
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”) (Dz. Urz. UE L 159 z 28.05.2014, str. 11) czytaj w EUR-LEX>>
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz.U. z 2013 poz. 1644) czytaj w ISAP>>
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. z 2015 poz. 588) czytaj w ISAP>>
  • Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2006r. Nr 144, poz. 1043 z późn. zm.) czytaj w ISAP>> 
  • Rozporządzenie nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na prace cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego (Wojewódzki Dziennik Urzędowy z 2009r. nr 106, poz. 3033) czytaj w Dz.U. woj. mazowieckiego>>
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.U. 2009 nr 16 poz. 85) czytaj w ISAP >>
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz.U. 2016 poz. 1456) czytaj w ISAP>>

  Obywatelstwo polskie:

  • Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 161) czytaj w ISAP>>
  • Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (t.j. Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1118) czytaj w ISAP>>
  • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzorów aktu nadania obywatelstwa polskiego i zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 927) czytaj w ISAP>>
  • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzoru zawiadomienia o treści postanowienia w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 928) czytaj w ISAP>>
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o uznanie za obywatela polskiego oraz fotografii dołączanej do wniosku (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 916) czytaj w ISAP>>
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 925) czytaj w ISAP>>
  • w niektórych sprawach z zakresu poświadczenia obywatelstwa polskiego stosuje się dodatkowo przepisy umów międzynarodowych, konwencji, ustaw oraz aktów wykonawczych począwszy od 1919 r.

  Projekty ustaw:

  как работает .net framework как работает .net framework netframework.ru

 • Pobierz pouczenie dla cudzoziemca

  Pouczenie w języku polskim dostępne jest na stronie Urzędu ds. Cudzoziemców:
  Pobierz pouczenie dla cudzoziemca ze strony Urzędu ds. Cudzoziemców >>

  Как сделать резервную копию Google Chrome включая пароли, закладки и расширения поисковое продвижение сайта в интернет описание тут Что думает Олег Богатов, бывший владелец google.ua, о Google Последние недели украинский интернет наблюдает за судебными спорами относительно доменного имени google.ua