Logo-Katika

Katika - Expat Assistance

Oferta

Oferta KATIKA Expat Assistance obejmuje świadczenie usług zarówno w zakresie legalizacji zatrudnienia, jak i pobytu cudzoziemca na terenie Polski. Obie ww. usługi występują komplementarnie – każdy cudzoziemiec może być legalnie zatrudniony, tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy przebywa na terenie Polski w sposób legalny.

 

Ogólny zakres świadczonych usług:

 

Rodzaj świadczonych usług

Dodatkowy komentarz:

Doradztwo w zakresie interpretacji przepisów ustaw oraz rozporządzeń regulujących warunki legalnego zatrudnienia i pobytu obcokrajowca w Polsce

 • weryfikację sytuacji cudzoziemca
 • przedstawienie możliwe najlepszych rozwiązań w sprawie
 • udzielenie tzw. „zielonego światła na zatrudnienie” w przypadkach, które tego wymagają

Pomoc w uzyskaniu wymaganych zezwoleń, oświadczeń i decyzji administracyjnych

 • przygotowanie listy dokumentów, które będą potrzebne ze strony pracodawcy i pracownika
 • pośrednictwo w tłumaczeniach przysięgłych i odpisach notarialnych dokumentów, jeśli będą one wymagane w sprawie
 • pośrednictwo w założeniu konta na Portalu Cudzoziemca inPOL/MOS
 • pośrednictwo w uzyskaniu zaświadczenia o niezaleganiu cudzoziemca w podatkach
 • pośrednictwo w uzyskaniu zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia zdrowotnego cudzoziemca
 • przygotowanie dokumentacji koniecznej do złożenia odpowiedniego wniosku w urzędzie
 • (wnioski wraz z załącznikami, pełnomocnictwa, oświadczenia i informacje konieczne do podpisu przez pracodawcę lub cudzoziemca)
 • sprawdzenie poprawności wszystkich dokumentów składanych do urzędu oraz doradzenie w przypadku konieczności ich poprawy
 • rezerwację terminu złożenia wniosku w urzędzie
 • rejestrację wniosku przez portal internetowy praca.gov.pl
 • pośrednictwo w wykonaniu opłat urzędowych
 • skompletowanie wniosku oraz dokumentów pracodawcy i cudzoziemca do złożenia w urzędzie
 • złożenie wniosku w urzędzie (w przypadku kart pobytu wraz z cudzoziemcem)
 • monitorowanie statusu internetowego sprawy oraz stanu zaawansowania trwającego postępowania
 • odbiór uzyskanych dokumentów z urzędu i sprawdzenie ich poprawności

Reprezentowanie Zleceniodawcy przed instytucjami państwowymi

 • Urząd Wojewódzki – w kwestii zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt
 • Urząd Pracy – w kwestii informacji starosty lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy
 • Oddział ZUS – w kwestii zaświadczeń dotyczących cudzoziemca lub pracodawcy
 • Urząd Skarbowy – w kwestii zaświadczeń dotyczących cudzoziemca lub pracodawcy
 • Urząd Dzielnicy – w kwestii zameldowania, nr PESEL, wymiany prawa jazdy
 • KRK – w kwestii zaświadczenia o niekaralności i niefigurowaniu w rejestrze KRK


Realizowane usługi:

 

USŁUGI Z ZAKRESU LEGALIZACJI ZATRUDNIENIA

ZEZWOLENIE TYP A

Uzyskanie bądź przedłużenie zezwolenia na pracę w przypadkach, gdy nie ma konieczności przeprowadzania testu rynku pracy i uzyskania opinii starosty

ZEZWOLENIE TYP A (pomoc domowa/opieka) os. fizyczna

Uzyskanie bądź przedłużenie zezwolenia na pracę w przypadkach, gdy nie ma konieczności przeprowadzania testu rynku pracy i uzyskania opinii starosty, w zawodach Pomoc Domowa, Opiekun Osoby Starszej, Opiekun Dziecięcy. Dotyczy tylko zatrudnienia przez os. fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

ZEZWOLENIE TYP A+

Uzyskanie zezwolenia na pracę w przypadkach wymagających przeprowadzenia testu rynku pracy i uzyskania informacji starosty

ZEZWOLENIE TYPU B

Uzyskanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca pełniącego funkcję w zarządzie firmy lub prowadzącego sprawy spółki jako komplementariusz lub prokurent

ZEZWOLENIE TYPU C, D, E

Uzyskanie zezwolenia na pracę dla pracowników oddelegowanych do Polski oraz zatrudnionych w ramach usług eksportowych świadczonych w Polsce

OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU PRACY (URZĄD PRACY)

Uzyskanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, zarejestrowanego we właściwym Urzędzie Pracy

POWIADOMIENIE O POWIERZENIU PRACY (OBYWATELE UKRAINY)

Złożenie powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy do Urzędu Pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy

USŁUGI Z ZAKRESU LEGALIZACJI POBYTU – POBYT CZASOWY

KARTA POBYTU – POBYT I PRACA (ZEZWOLENIE JEDNOLITE)

Uzyskanie bądź przedłużenie karty czasowego pobytu na podstawie zatrudnienia w Polsce

KARTA POBYTU – NIEBIESKA KARTA (WYSOKIE KWALIFIKACJE)

Uzyskanie bądź przedłużenie karty czasowego pobytu w związku z wykonywaniem pracy w zawodzie wymagającym wyższych kwalifikacji

KARTA POBYTU – PROWADZENIE FIRMY / PEŁNIENIE FUNKCJI

Uzyskanie bądź przedłużenie karty czasowego pobytu w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, pełnieniem funkcji w zarządzie firmy, działaniem w charakterze prokurenta, posiadaniem udziałów w firmie lub w związku z prowadzeniem spółki jako komplementariusz.

KARTA POBYTU – ODDELEGOWANIE

Uzyskanie bądź przedłużenie karty czasowego pobytu na podstawie oddelegowania przez pracodawcę zagranicznego do pracy w Polsce (zezwolenie na pracę jest dodatkową usługą)

KARTA POBYTU – MAŁŻEŃSTWO Z OBYWATELEM POLSKI

Uzyskanie karty pobytu na podstawie małżeństwa zawartego z obywatelem Polski – w przypadku konieczności asystowania podczas przesłuchania usługa dodatkowo płatna

KARTA POBYTU – WSPÓŁMAŁŻONEK

Uzyskanie bądź przedłużenie karty czasowego pobytu dla współmałżonka cudzoziemca

KARTA POBYTU – DZIECKO (< 18 LAT)

Uzyskanie bądź przedłużenie karty czasowego pobytu dla małoletniego członka rodziny cudzoziemca

KARTA POBYTU – STUDENT (STUDIA STACJONARNE)

Uzyskanie bądź przedłużenie karty czasowego pobytu dla studenta studiów stacjonarnych w Polsce

KARTA POBYTU – ABSOLWENT

Uzyskanie bądź przedłużenie karty czasowego pobytu dla absolwenta polskiej uczelni, będącego w trakcie poszukiwania pracy w Polsce

KARTA POBYTU – INNE OKOLICZNOŚCI

Uzyskanie bądź przedłużenie karty czasowego pobytu ze względu na pobyt w Polsce na podstawie innych okoliczności (np. związek partnerski, studia niestacjonarne, pobyt z rodziną)

ZMIANA DECYZJI POBYTOWEJ

Uzyskanie zmiany decyzji na pobyt czasowy (np. warunków zatrudnienia na decyzji na pobyt czasowy i pracę) bez zmiany pracodawcy

ZMIANA DECYZJI POBYTOWEJ +

Uzyskanie zmiany decyzji na pobyt czasowy (np. warunków zatrudnienia na decyzji na pobyt czasowy i pracę) w przypadku równoczesnej zmiany pracodawcy

WYMIANA KARTY POBYTU CZASOWEGO

Wymiana karty pobytu w związku ze zmianą danych, adresu zamieszkania, uszkodzeniem karty lub jej zgubieniem

USŁUGI Z ZAKRESU LEGALIZACJI POBYTU – POBYT BEZTERMINOWY

REZYDENT DŁUGOTERMINOWY UE

Uzyskanie karty pobytu rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

STAŁY POBYT – MAŁŻEŃSTWO Z OBYWATELEM POLSKI

Uzyskanie karty stałego pobytu na podstawie małżeństwa zawartego z obywatelem Polski

STAŁY POBYT – KARTA POLAKA

Uzyskanie karty stałego pobytu na podstawie Karty Polaka

STAŁY POBYT – POLSKIE KORZENIE

Uzyskanie karty stałego pobytu na podstawie polskich korzeni (dotyczy osób, które nie posiadają Karty Polaka)

STAŁY POBYT – INNE

Uzyskanie karty stałego pobytu zgodnie z art. 195 ustawy o cudzoziemcach

STAŁY POBYT – DZIECKO (< 18 LAT)

Uzyskanie karty stałego pobytu dla dziecka zgodnie z art. 195 ustawy o cudzoziemcach

WYMIANA KARTY STAŁEGO POBYTU

Wymiana karty stałego pobytu w związku ze zmianą danych, adresu zamieszkania, uszkodzeniem karty lub jej zgubieniem

UZNANIE ZA OBYWATELA POLSKIEGO

Możliwość realizacji usługi potwierdzana idywidualnie przez KATIKA. Dotyczy uzyskania obywatelstwa w drodze decyzji wydawanej przez Wojewodę.

POŚWIADCZENIE OBYWATELSTWA PL

Uzyskanie potwierdzenia o posiadanym obywatelstwie polskim, jego utracie lub braku.

USŁUGI Z ZAKRESU LEGALIZACJI POBYTU – UNIA EUROPEJSKA

REJESTRACJA POBYTU OBYWATELA UE

Zarejestrowanie pobytu obywatela Unii Europejskiej

DUPLIKAT ZAŚWIADCZENIA O REJESTRACJI OBYWATELA UE

Uzyskanie duplikatu wydanego zaświadczenia o rejestracji pobytu obywatela Unii Europejskiej

STAŁY POBYT OBYWATELA UE

Uzyskanie karty stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej

WYMIANA KARTY STAŁEGO POBYTU OBYWATELA UE

Wymiana karty stałego pobytu w związku ze zmianą danych, adresu zamieszkania, uszkodzeniem karty lub jej zgubieniem

KARTA POBYTU – CZŁONEK RODZINY NIEBĘDĄCY OBYWATELEM UE

Uzyskanie karty pobytu dla cudzoziemca – obywatela państw trzecich, będącego członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej

WYMIANA KARTY POBYTU – CZŁONEK RODZINY NIEBĘDĄCY OBYWATELEM UE

Wymiana karty pobytu w związku ze zmianą danych, adresu zamieszkania, uszkodzeniem karty lub jej zgubieniem

INNE USŁUGI Z ZAKRESU LEGALIZACJI POBYTU I ZATRUDNIENIA

WERYFIKACJA DOKUMENTÓW REZYDENT DŁUGOTERMINOWY UE

Przygotowanie pisemnej opinii obejmującej weryfikację dokumentów i sytuacji cudzoziemca w zakresie kwalifikowania się do uzyskania pozytywnej decyzji rezydenta długoterminowego UE

WERYFIKACJA DOKUMENTÓW OBYWATELSTWO

Przygotowanie pisemnej opinii obejmującej weryfikację dokumentów i sytuacji cudzoziemca w zakresie kwalifikowania się do uzyskania pozytywnej decyzji o polskim obywatelstwie (w drodze decyzji Wojewody)

WERYFIKACJA DOKUMENTÓW LEGALNOŚĆ ZATRUDNIENIA

Przygotowanie pisemnej opinii obejmującej weryfikację dokumentów i sytuacji cudzoziemca w zakresie legalność zatrudnienia i pobytu na terytorium Polski

POINFORMOWANIE WOJEWODY W SPRAWIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ

Pisemne poinformowanie właściwego wojewody, który wydał zezwolenie na pracę zgodnie z obowiązkiem pracodawcy wynikającym z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

POINFORMOWANIE WOJEWODY W SPRAWIE ZEZWOLENIA NA POBYT

Pisemne poinformowanie właściwego wojewody, który wydał zezwolenie na pobyt zgodnie z obowiązkiem cudzoziemca wynikającym z ustawy o cudzoziemcach

POINFORMOWANIE URZĘDU PRACY W SPRAWIE OŚWIADCZENIA

Poinformowanie właściwego Urzędu Pracy w imieniu pracodawcy w sprawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi w Polsce (np. dotyczące rozpoczęcia, zakończenia pracy lub opóźnienia w jej podjęciu)

KOREKTA WYDANEJ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Uzyskanie sprostowania błędnie wydanej decyzji administracyjnej dotyczącej zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt w Polsce

DUPLIKAT WYDANEJ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Uzyskanie duplikatu wydanej decyzji administracyjnej, dotyczącej zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt w Polsce

ODWOŁANIE OD DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Przygotowanie odwołania od wydanej decyzji administracyjnej

PROWADZENIE POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO

Prowadzenie postępowania odwoławczego w II instancji. Prowizja ustalana indywidualnie (200% ceny standardowej usługi). Przygotowanie odwołania wliczone w cenę usługi

UMORZENIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Umorzenie postępowania administracyjnego w organie I instancji

UMORZENIE POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO

Umorzenie postępowania odwoławczego w organie II instancji

ASYSTA W URZĘDZIE (do 2h)

Asystowanie i pomoc cudzoziemcowi podczas wizyty w urzędzie

ASYSTA W PRZESŁUCHANIU W ROLI TŁUMACZA (do 2h)

Asystowanie i występowanie w roli tłumacza podczas przesłuchania w urzędzie w terminie wyznaczonym przez urząd

POZOSTAŁE USŁUGI

ZAPROSZENIE DLA CUDZOZIEMCA

Uzyskanie zaproszenia dla cudzoziemca

WYMIANA PRAWA JAZDY ZAGRANICZNEGO

Wymiana prawa jazdy (usługa wymiany prawa jazdy bez konieczności zdawania egzaminu w Polsce)

ZAMELDOWANIE CZASOWE

Uzyskanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy

ZAMELDOWANIE CZASOWE + PESEL

Uzyskanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy i powiadomienia o nadaniu numeru PESEL na podstawie zameldowania

UZYSKANIE NUMERU PESEL UKR

Uzyskanie numeru PESEL z adnotacją UKR, potwierdzającego uznanie pobytu obywatela Ukrainy w Polsce za legalny na mocy specustawy

UZYSKANIE NUMERU PESEL W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Uzyskanie numeru PESEL w drodze decyzji administracyjnej, zgodnie z podstawą prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL

POŚWIADCZENIE NUMERU PESEL (DUPLIKAT)

Uzyskanie zaświadczenia o posiadanym numerze PESEL (dla osób, które już posiadają nadany numer PESEL)

UZYSKANIE NUMERU NIP

Uzyskanie decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP

ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO

Uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub innego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego

POŚWIADCZONA KOPIA DEKLARACJI PODATKOWEJ

Uzyskanie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii deklaracji podatkowej z Urzędu Skarbowego

ZAŚWIADCZENIE Z ZUS

Uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS w opłacaniu składek lub innego zaświadczenia z ZUS

ROZLICZENIE MIESIĘCZNE ZUS I US (ABONAMENT)

Pomoc w przygotowaniu i rozliczeniu comiesięcznej deklaracji ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy z tytułu zatrudnienia cudzoziemca-pracownika

ROZLICZENIE ROCZNE US (ABONAMENT)

Pomoc w rozliczeniu deklaracji podatkowej PIT za dany rok kalendarzowy pracodawcy i pracownika

ROZLICZENIE ROCZNEJ DEKLARACJI PODATKOWEJ PIT CUDZOZIEMCA

Pomoc w wypełnieniu i rozliczeniu deklaracji podatkowej PIT za dany rok kalendarzowy w imieniu pracownika

AKTUALNY ODPIS AKTU MAŁŻEŃSTWA

Uzyskanie skróconego lub pełnego odpisu aktu zawarcia małżeństwa

AKTUALNY ODPIS AKTU URODZENIA

Uzyskanie skróconego lub pełnego odpisu aktu urodzenia

UMIEJSCOWIENIE AKTU STANU CYWILNEGO

Umiejscowienie aktu zawarcia małzeństwa lub aktu urodzenia

ZAŚWIADCZENIE KRK (NIEKARALNOŚĆ)

Uzyskanie informacji o niefigurowaniu lub figurowaniu cudzoziemca w Krajowym Rejestrze Karnym