Logo-Katika

Katika - Expat Assistance

Zezwolenie na Pracę w Polsce (typ A, B, C, D, E)

Zezwolenie na pracę to jeden z podstawowych dokumentów jakie cudzoziemiec musi posiadać jeżeli zamierza pracować w Polsce legalnie. Wnioskodawcą w sprawach o wydanie zezwolenia na pracę jest bezpośrednio pracodawca (zagraniczny lub polski). Pracodawcą może być zarówna firma posiadająca osobowość prawną jak i osoba fizyczna. Bez względu na to jaką formę zatrudnienia wybierzesz, możemy pomóc Ci szybko i sprawnie przejść przez wszystkie formalności związane z uzyskaniem zezwolenia. Dzięki naszemu doświadczeniu unikniesz pułapek w przepisach i niepotrzebnego stresu związanego z oczekiwaniem na decyzję Wojewody. Na bieżąco śledzimy przebieg Twojej sprawy ponieważ nasi pracownicy codziennie są w urzędzie i codziennie składają i odbierają wnioski dla naszych klientów. Poniżej kilka informacji dotyczących zezwolenia na pracę typu „A” bez wątpienia najbardziej popularnego typu zezwolenia.

 • Czy wiesz, że wniosek o zezwolenie na pracę powinien złożyć pracodawca lub osoba przez niego upoważniona?
 • Czy wiesz, że nie możesz zatrudnić cudzoziemca jeśli nie posiada on ważnego zezwolenia na pracę, wydanego na Twoją firmę?
 • Czy wiesz, że informacje podawane we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę są bardzo istotne z punktu widzenia ew. przyszłej kontroli urzędowej?
 • Czy wiesz, że możesz przedłużyć ważność zezwolenia na pracę na 2 lata jeśli wniosek zostanie złożony co najmniej na 30 dni przed upływem ważności zezwolenia?
 • Czy wiesz, że jeżeli w trakcie wykonywania pracy przez cudzoziemca zmienią się jego warunki zatrudnienia powinieneś niezwłocznie poinformować o zmianach urząd pod rygorem uchylenia zezwolenia?

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca o które występuje się najczęściej dotyczy przypadku gdy cudzoziemiec wykonuje pracę w Polsce i jest zatrudniony u pracodawcy mającego swoją siedzibę na terytorium RP (typ A). Poniżej kilka dodatkowych informacji.

Ważne informacje:

 • Zezwolenie na pracę typu A, wydawane jest dla cudzoziemca, który wykonuje pracę na terytorium Polski na podstawie umowy z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium RP.
 • Do złożenia wniosku potrzebne są kopie dokumentów cudzoziemca i pracodawcy (w niektórych województwach konieczne jest okazanie oryginałów dokumentów).
 • Do złożenia wniosku potrzebne są oryginały pełnomocnictw i podpisanych oświadczeń woli pracodawcy, które zostaną Państwu dostarczone przez naszą firmę w formie „gotowe do podpisu”.
 • Dokumenty podpisywane bezpośrednio przez pracodawcę, muszą być podpisane zgodnie z formą reprezentacji spółki, co jest weryfikowane z aktualnym KRS-em lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny i charakter prowadzonej działalności.
 • Większość dokumentów możemy podpisać na podstawie pełnomocnictw, jednak dla Państwa informacji przesyłamy zawsze komplet dokumentów, które składamy.
 • Urzędem odpowiedzialnym za wydawanie decyzji w zakresie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców jest Urząd Wojewódzki właściwy ze względu na adres siedziby pracodawcy lub jego miejsce zamieszkania.

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca jest wydawane dla:
a) określonego cudzoziemca
b) określonego pracodawcy
c) na określone stanowisko, rodzaj, miejsce i czas wykonywanej pracy
d) z ustalonym wynagrodzeniem
e) na określony okres czasu

W przypadku zmiany któregokolwiek z warunków zatrudnienia, jak również w przypadku zaprzestania świadczenia pracy przez cudzoziemca lub jej nie podjęcia, konieczne jest niezwłoczne złożenie stosownych dokumentów we właściwym Urzędzie. Anulowania zezwoleń na pracę jak również informowanie o zmianach warunków zatrudnienia, realizowane jest bezpłatnie w ramach współpracy z naszą firmą, po wcześniejszym poinformowaniu nas o konieczności dokonania zmian w zezwoleniu, lub jego zwrotu do Urzędu.
Pracodawca jest obowiązany do przekazania cudzoziemcowi jednego egzemplarza zezwolenia i uwzględnienia w pisemnej umowie z cudzoziemcem warunków, w tym wysokości wynagrodzenia, nie gorszych niż w zezwoleniu.

Uzyskanie zezwolenia na pracę przebiega dwuetapowo:
1) Przeprowadzenie testu rynku pracy i uzyskanie opinii z Powiatowego Urzędu Pracy na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w zakresie złożonej oferty pracy (od 7 do 14 dni od momentu złożenia oferty)
2) Uzyskanie zezwolenia na pracę (3-4 tygodni od momentu złożenia wniosku)

W niektórych przypadkach istnieje możliwość uzyskania zezwolenia na pracę bez konieczności przeprowadzania testu rynku pracy