Logo-Katika

Katika - Expat Assistance

Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Zakład główny mojego przedsiębiorstwa mieści się Bydgoszczy, natomiast ja sam jestem zameldowany na stałe w Warszawie. Gdzie powinienem występować o zezwolenie na pracę dla pracownika, który będzie wykonywał pracę w Bydgoszczy?

Właściwość miejscową złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę określa się według siedziby pracodawcy (art. 88b ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). W tym przypadku właściwy miejscowo jest Wojewoda Mazowiecki. We wniosku konieczne będzie wskazanie miejsca wykonywania pracy, w tym przypadku w Bydgoszczy.

Powrót