Logo-Katika

Katika - Expat Assistance

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie wiz dla cudzoziemców

[data wpisu 04.11.2010]

Pragniemy poinformować, iż z dniem wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie wiz dla cudzoziemców uległy zmianie m.in.:

1) oznaczenia celu wydawania wiz Schengen i wiz krajowych na naklejkach wizowych:
Najważniejsza zmiana zaszła w oznaczeniu wiz w celu wykonywania pracy:
Dawna wiza „D08”, która wydawana była w celu wykonywania pracy obecnie została zastąpiona następującymi oznaczeniami:

„D05” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy;
„D06” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy kierowcy wykonującego międzynarodowy transport drogowy;
„D07” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy na podstawie dokumentów innych niż określone w art. 26 ust. 1 pkt. 5 ustawy lub pracy innej niż określona w art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy;

UWAGA! Przypominamy, iż wykonywanie pracy na podstawie oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi jest ważne tylko do 31 grudnia 2010r. Obecnie trwają prace nad znowelizowaniem przepisów, które miałyby dalej ułatwiać podjęcie pracy na terenie RP przez cudzoziemców z krajów trzecich sąsiadujących z Polską.
*** W celu dokładnego zapoznania się ze zmianami oznaczeń celu wydawania wiz proszę przejść do § 2 ust.2 i 3 rozporządzenia.

2) odnotowania przyjęcia wniosku o wydanie wizy:
§ 5
1. Przyjęcie wniosku o wydanie wizy krajowej odnotowuje się w dokumencie podróży na pierwszej wolnej, przeznaczonej na wizy stronie.
2. Konsul odnotowuje przyjęcie wniosku o wydanie wizy krajowej przez odciśnięcie datownika oraz właściwej pieczęci.

3) odnotowania o unieważnieniu lub cofnięciu wizy:
§ 8.
Wydanie decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu wizy Schengen lub wizy krajowej konsul, minister właściwy do spraw zagranicznych, komendant placówki Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej odnotowuje w dokumencie podróży, polskim dokumencie tożsamości cudzoziemca lub na osobnym blankiecie wizowym przez odciśnięcie pieczęci zawierającej rodzaj i numer decyzji, podstawę prawną jej wydania i podpis upoważnionej osoby oraz datownika albo przez umieszczenie adnotacji zawierającej rodzaj i numer decyzji, podstawę prawną jej wydania i podpis upoważnionej osoby oraz przez odciśnięcie datownika.

Pełen tekst aktu prawnego: czytaj w ISAP >>

Powrót