Logo-Katika

Katika - Expat Assistance

Przegląd wiadomości z sieci (lipiec 2012)

[data wpisu: 21.08.2012]

Przedstawiamy poniżej wyciąg informacji z wybranych stron internetowych, zachęcamy do zapoznania się pełną treścią artykułów na stronach ich autorów.

GazetaPrawna.pl www.gazetaprawna.pl

Ostatni dzień na składanie wniosków o abolicję (2 lipiec 2012)
„To ostatnia szansa dla przebywających nielegalnie na terenie Polski osób na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na legalne zamieszkanie i pracę” Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości (2 lipiec 2012)
„Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości jest obowiązany dołączyć do koniecznego w tej sprawie wniosku określone dokumenty”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Będą dodatkowe kary za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców (2 lipiec 2012)
„Dodatkowe kary za nielegalne zatrudnianie oraz sankcje za wykorzystywanie ofiar handlu ludźmi wprowadza podpisana przez prezydenta ustawa dot. wykonywania pracy przez cudzoziemców, którzy przebywają w Polsce nielegalnie” Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Do więzienia za wyzyskiwanie nielegalnych cudzoziemców (3 lipiec 2012)
„Zarówno właściciel firmy, jak i osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej będą mogli trafić do więzienia nawet na 3 lata, jeśli okaże się, że wyzyskiwali obcokrajowca albo zatrudniali osobę, która została sprzedana do Polski (handel ludźmi).”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Pracownik ze Wschodu? Tak, ale tylko wcześniej sprawdzony (4 lipiec 2012)
„W pierwszych czterech miesiącach tego roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy chęć zatrudnienia 113 tys. pracowników ze Wschodu. To o 1,6 tys. więcej niż przed rokiem – wynika z danych resortu pracy przygotowanych dla DGP. Zatem praktycznie rzecz biorąc, dynamika jest zerowa. To duże zaskoczenie, wziąwszy pod uwagę wydarzenia sprzed roku.” Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Przedsiębiorcy szybciej zatrudnią cudzoziemca spoza Unii Europejskiej (6 lipiec 2012)
„Obcokrajowiec od razu otrzyma zezwolenie na pracę i pobyt czasowy. Obecnie są to dwie różne procedury”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Ponad 9 tys. wniosków o abolicję (9 lipiec 2012)
„Ponad 9,3 tys. wniosków złożyli cudzoziemcy podczas zakończonej tydzień temu abolicji; przeszło 2,4 tys. osób zalegalizowało swój pobyt w Polsce, głównie są to obywatele Ukrainy, Wietnamu, Armenii – poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych” Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Ustawa z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Weszło w życie 21 lipca 2012 r. (10 lipiec 2012)
„Rzecz nie dotyczy cudzoziemców pochodzących z Unii Europejskiej, ze Szwajcarii, obywateli państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym ani ich rodzin.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia dla cudzoziemca wymaganego do udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (12 lipiec 2012)
„Weszło w życie 11 lipca 2012 r” Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Senatorowie za zwiększeniem uprawnień straży granicznej (19 lipiec 2012)
„Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji opowiedziała się w czwartek za zwiększeniem uprawnień straży granicznej tak, aby jej funkcjonariusze mogli prowadzić postępowania dotyczące handlu ludźmi”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Za nieuczciwe zatrudnianie cudzoziemców – zakaz startowania w przetargach publicznych (20 lipiec 2012)
„Przedsiębiorca nielegalnie zatrudniający pracownika z zagranicy musi liczyć się z utratą możliwości startowania przez rok w przetargach publicznych” Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Zaczęły obowiązywać nowe zasady zatrudniania cudzoziemców (21 lipiec 2012)
„Od soboty pracodawca, który chce zatrudnić cudzoziemca, będzie musiał sprawdzić, czy ten przebywa w Polsce legalnie. Nowe obowiązki nakłada na przedsiębiorców ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom nielegalnie przebywającym na terytorium Polski”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Firmy chcą zatrudniać Ukraińców (24 lipiec 2012)
„W tym roku o 20 proc. więcej osób zza wschodniej granicy będzie pracowało w Polsce niż rok wcześniej. Wzrost utrzymuje się mimo wysokiej stopy bezrobocia w naszym kraju” Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Nielegalne zatrudnianie cudzoziemców wyklucza firmę z przetargu (26 lipiec 2012)
„Do dotychczasowych przesłanek wykluczania firm z przetargów doszła nowa – skazanie członka zarządu spółki lub indywidualnego przedsiębiorcę za zatrudnianie obcokrajowców nielegalnie przebywających w Polsce. Wprowadziła ją obowiązująca od soboty ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r., poz. 769)”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Straż Graniczna www.strazgraniczna.pl

Zatrzymano 5 cudzoziemców (6 lipiec 2012)
„Podczas kontroli prowadzonych na Dolnym Śląsku przez funkcjonariuszy z Placówek SG w Legnicy i Jeleniej Górze (Sudecki Oddział SG) zatrzymano 5 ob. Ukrainy, przebywających w Polsce wbrew obowiązującym przepisom”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Nielegalnie zatrudnieni cudzoziemcy (9 lipiec 2012)
„Niemal 180 cudzoziemców zatrudniali nielegalnie przy zbieraniu truskawek pracodawcy z okolic Bolesławca. Interwencja funkcjonariuszy SG na jednej z plantacji zmobilizowała pozostałych pracodawców do sporządzenia brakujących umów o pracę, dzięki czemu 150 cudzoziemców uniknęło nakazu opuszczenia Polski”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Nielegalnie zatrudnieni (10 lipiec 2012)
„9 lipca funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Legnicy (Sudecki OSG), prowadząc kontrolę legalności zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP, zatrzymali czterech obywateli Ukrainy”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Nielegalnie zatrudnione cudzoziemki (11 lipiec 2012)
„10 i 11 lipca funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, w wyniku przeprowadzonych kontroli, ujawnili naruszenie przepisów w zakresie zatrudnienia przez 5 ob. Ukrainy”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Zatrzymano 7 cudzoziemców (12 lipiec 2012)
„10 i 11 lipca, na terenie Dolnego Śląska, funkcjonariusze Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 7 obywateli Ukrainy, w tym 2 kobiety, którzy przebywali lub pracowali w Polsce wbrew obowiązującym przepisom”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

6 cudzoziemców zatrzymanych na zielonej granicy (19 lipiec 2012)
„Nocą, 18 lipca, na szlaku turystycznym biegnącym w pobliżu polsko-słowackiej granicy w Bieszczadach, funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Wetlinie zatrzymali sześciu cudzoziemców, którzy nielegalnie dostali się do Polski przez zieloną granicę”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Podrobione oświadczenia, wyłudzone wizy (23 lipiec 2012)
„W dniach 20-22 lipca br. funkcjonariusze z Placówki SG w Krościenku (Bieszczadzki OSG) zatrzymali 9 obywateli Ukrainy, którzy nie posiadali ważnych dokumentów uprawniających ich do przebywania na terenie naszego kraju”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

7 nielegalnie zatrudnionych obywateli Chin (27 lipiec 2012)
„26 lipca Straż Graniczna skierowała do wojewody dolnośląskiego wnioski o wydalenie z terytorium RP 7 obywateli Chin, którzy pracowali nielegalnie przy budowie hali produkcyjnej”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Nielegalnie przez granicę (27 lipiec 2012)
„26 lipca funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bobrownikach (Podlaski OSG) zatrzymali czterech cudzoziemców, którzy nielegalnie przedostali się do Polski z Białorusi”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Zatrzymano 14 cudzoziemców (30 lipiec 2012)
„W ciągu minionego weekendu funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, podczas kontroli prowadzonych na międzynarodowych szlakach komunikacyjnych, zatrzymali 14 cudzoziemców, spośród których 10 usiłowało nielegalnie przekroczyć polsko-niemiecką granicę, a pozostali posługiwali się wyłudzonymi dokumentami”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Zatrzymani organizatorzy i uczestnicy nielegalnej migracji (31 lipiec 2012)
„29 lipca, we Włodawie (woj. lubelskie), funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali czterech obywateli Rosji, podejrzanych o nielegalne przekroczenie granicy. Zatrzymano także trzech organizatorów nielegalnego przerzutu.”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Powrót