Logo-Katika

Katika - Expat Assistance

Projekt zmian w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę po 31 grudnia 2010r.

[data wpisu: 09.11.2010]

Projekt wraz z uzasadnieniem, przygotowany przez Wydział Migracji Zarobkowej, został przekazany do Ministra Finansów, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Prezesa Rządowego Centrum Legislacji. Projekt proponuje między innymi zniesienie ograniczenia powierzania pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy. Na dzień dzisiejszy oświadczenia pracodawcy można rejestrować tylko do końca 2010. Jeśli projekt zostanie zatwierdzony ułatwienia dla cudzoziemców będą obowiązywały również po Nowym Roku.

„projekt z dnia 22.10.2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia ……………………….. 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. Nr 156, poz. 1116, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 27 i 27a otrzymują brzmienie:
„27) będących obywatelami Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, którzy wykonują pracę w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy, na podstawie oświadczenia podmiotu o zamiarze powierzenia im wykonywania pracy, zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę składającego oświadczenie;
27a) będących obywatelami Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z wykonywaniem pracy, którzy wykonują w okresie ważności tego zezwolenia pracę inną, w stosunku do pracy będącej przyczyną udzielenia im zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, na podstawie oświadczenia podmiotu o zamiarze powierzenia im wykonywania pracy innej niż będąca przyczyną udzielenia zezwolenia na zamieszkanie, zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę składającego oświadczenie;”;

2) uchyla się § 3a.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Czytaj więcej na stronie MPiPS >>

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę zawiera dotychczas następujący zapis w § 3a:
2) § 3a otrzymuje brzmienie:
„§ 3a. Przepis § 2 pkt 27 i 27a stosuje się do dnia 31 grudnia 2010 r.”

Czytaj w ISAP >>

Powrót