Logo-Katika

Katika - Expat Assistance

Podpisanie rozporządzeń w sprawie przedłużenia możliwości wykonywania pracy przez cudzoziemców na podstawie oświadczeń pracodawcy.

[data wpisu: 10.12.2010]

Nowe przepisy regulujące zatrudnianie cudzoziemców na podstawie oświadczeń pracodawcy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w końcu zostały podpisane. Przypominamy, że osoby które posiadają wizy ważne do końca 2010r, są tak czy inaczej zobowiązane uzyskać ważny dokument pobytowy po 31 grudnia 2010, aby móc legalnie pracować w Polsce.

„Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak  9 grudnia 2010 r. podpisała:
– rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę;
– rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczególne warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemca.

Rozporządzenia wejdą w życie z dniem publikacji w Dzienniku Ustaw.
Dzięki wprowadzonym zmianom obywatele Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy będą mogli po 31 grudnia 2010 r., pod warunkiem posiadania oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy, wykonywać pracę bez zezwoleń na pracę lub w ramach zezwoleń wydawanych w uproszczonym trybie.
Rozporządzenia zastępują dotychczasowe przepisy, których obowiązywanie kończy się 31 grudnia 2010 r.”

Przejdź do strony MPiPS >>

Powrót