Logo-Katika


Nota prawna

Niniejsza nota prawna normuje użytkowanie strony internetowej www.katika.pl zwaną dalej [„Stroną”] będącej własnością Katika Expat Assistance . Korzystanie z niej, w jakikolwiek sposób jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na poniższe warunki i zastrzeżenia, zwane dalej [„Regulaminem”].

Regulamin

Informacje o Firmie:
1. Katika Expat Assistance z siedzibą w Warszawie (00-695 Warszawa) przy ul. Nowogrodzkiej 56/24, zwaną dalej [„Katika”] jest Firmą działającą na podstawie Wpisu Do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 476802 w granicach wyznaczonych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz stosującą się do zasad etyki zawodowej.
2. Podstawowym zakresem działalności Katika według klasyfikacji PKD z 2007 r. jest działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z), wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z) oraz pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z).

Prawa własności intelektualnej:
3. Treść strony internetowej, w tym wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe i graficzne wraz z ich układem na stronie [„Informacje”] są własnością Katika, bądź podmiotów trzecich od których Katika uprzednio uzyskała zgodę na ich zamieszczenie i podlegają ochronie praw autorskich oraz innych przepisów własności intelektualnej, w tym praw ochronnych na znaki towarowe
4. Jakiekolwiek działania sprzeczne z przepisami obowiązującego prawa, naruszające ochronę własności intelektualnej są zabronione, za wyjątkiem pisemnej zgody właściciela Strony. W szczególności zabrania się kopiowania, powielania, wykorzystywania w całości bądź części Informacji i materiałów zawartych na stronie.

Odpowiedzialność:
5. Katika dochowuje najwyższej staranności, aby wszelkie Informacje zawarte na Stronie były kompletne i aktualne, jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za Informacje udzielane na Stronie, ani za szkody wynikłe z posługiwania się zamieszczonymi Informacjami.
6. Zawartość Strony ma charakter wyłącznie informacyjny. Podane Informacje i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Aby zapoznać się z aktualną ofertą firmy należy zwrócić się z zapytaniem bezpośrednio do Katika. Informacje zamieszczone na Stronie, w tym również artykuły autorstwa własnego i osób trzecich mają charakter informacyjny i nie stanowią konsultacji, doradztwa, czy rekomendacji. Katika nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów, o których mowa powyżej.
7. Katika nie ponosi odpowiedzialności za politykę bezpieczeństwa i zawartość stron zewnętrznych [„linki”], będących własnością podmiotów trzecich.
8. Katika zastrzega sobie prawo do modyfikacji wszelkich Informacji na Stronie, jak i modyfikacji niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie poprzez aktualizację zawartości na tej stronie, bez uprzedniego informowania o tym użytkowników Strony.
9. Zabronione jest, bez uprzedniej zgody właściciela Strony wykorzystywanie jej do rozsyłania ofert oraz reklam towarów i usług.
10. Katika nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, pierwotne lub wtórne, tym bardziej za zawinione przez użytkownika Strony szkody wynikłe z dostępu do Strony lub korzystania z niej. Katika nie ponosi odpowiedzialności za działania i decyzje podjęte przez użytkownika na podstawie udzielonych Informacji na Stronie.

Ochrona danych osobowych:
11. Każdy użytkownik Strony, który poprzez formularz kontaktowy dobrowolnie i w pełni świadomie udostępnia swoje dane osobowe zaświadcza, iż są one prawdziwe.
12. Każdorazowe udostępnianie przez użytkowników ich danych osobowych, przez które rozumie się wypełnienie formularza kontaktowego, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie ich danych osobowych podanych w wyżej wymienionym formularzu.
13. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko i wyłącznie w celu prawidłowego funkcjonowania formularza  kontaktowego, w tym do marketingu bezpośredniego własnych usług Katika.
14. Wszelkie dane osobowe udostępnione przez użytkowników są traktowane jako informacje poufne i objęte polityką bezpieczeństwa Katika. Dane udostępniane przez użytkowników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tej dziedzinie.
15. Katika oświadcza, iż każdy użytkownik, który udostępnił swoje dane osobowe ma prawo do ich wglądu, zmiany oraz prawo żądania ich usunięcia.
16. Katika oświadcza, iż dane osobowe udostępnione jej za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie, nie zostaną przekazane podmiotom trzecim bez uprzedniej zgody osób, których dane te dotyczą.

W przypadku pytań, komentarzy lub uwag dotyczących strony internetowej prosimy o kontakt:
Katika Expat Assistance
ul. Nowogrodzka 56/24
00-695 Warszawa
e-mail:info@katika.pl
tel. (22) 629 30 60

G-top Мой любимый магазин если скрипят тормоза подобное