Logo-Katika

Katika - Expat Assistance

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

W związku z tym, że coraz częściej konieczne jest udokumentowanie znajomości języka polskiego, przede wszystkim w związku z nowymi przepisami dotyczącymi obywatelstwa polskiego poniżej trochę informacji na temat samego egzaminu. Zachęcamy też do odwiedzenia strony www.certyfikatpolski.pl gdzie można znaleźć szczegółowe informacje o zapisach, terminach egzaminów i wymaganiach. Na stronie znajdują się również pełne wersje przykładowych egzaminów.

Egzaminy certyfikowane z języka polskiego jako języka obcego po raz pierwszy odbyły się w Polsce i w innych państwach w 2004 roku. Przeprowadzane są przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego co najmniej 3 razy do roku.

Egzaminy certyfikowane z języka polskiego jako obcego mają za zadanie udokumentowanie poziomu znajomości języka polskiego na jednym z wybranych poziomów: 1) B1 – podstawowy, 2) B2 – średni ogólny, 3) C2 – zaawansowany. Z możliwości tej korzystają cudzoziemcy, którzy np. pracują bądź studiują w Polsce oraz osoby starające się o uzyskanie polskiego obywatelstwa (wymagane jest bowiem przedłożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego jako obcego  na najniższym poziomie – B1). Zdanie egzaminu umożliwia również np. uzyskanie dodatkowych punktów w procesie rekrutacyjnym dla cudzoziemców, którzy chcą podjąć studia w Polsce oraz uzyskanie dodatkowych punktów (uznawane w niektórych krajach) podczas egzaminu maturalnego za znajomość języka obcego.

Zdanie egzaminu jest niewątpliwie atutem cudzoziemców, którzy mają zamiar podjąć pracę w Polsce bądź już pracują. Certyfikat znajomości języka polskiego coraz częściej wymagane jest w niektórych zawodach np. w służbie zdrowia czy też służbie cywilnej.

Znajomość języka polskiego przez cudzoziemców korzystnie wpływa na ich codzienne życie w Polsce, zdecydowanie bowiem ułatwia proces komunikacji oraz interpersonalnych kontaktów. Uzyskanie certyfikatu znajomości języka polskiego  jest formalnym dokumentem, który można przedłożyć w instytucjach, które tego mogą wymagać.

 


Egzamin składa się z 2 części:

1) pisemna – podzielona jest ona na następujące sekcje: rozumienie ze słuchu, poprawność gramatyczna, rozumienie tekstów pisanych oraz wypowiedź pisemna. Na wszystkich poziomach struktura zadań jest taka sama, natomiast oczywiście zróżnicowany jest poziom zadań.
2) ustna – polega na skomponowaniu własnej wypowiedzi na określony temat przy użyciu różnorodnych materiałów tekstowych i graficznych. Przeprowadzana jest ona w tym samym dniu, w którym odbywała się część pisemna lub w dniu następnym.

 

Wszyscy cudzoziemcy oraz obywatele Polski, którzy zamieszkują na stałe poza granicą mogą przystąpić do egzaminu. Zgłoszenia odbywa się za pomocą jednej z trzech dróg:
1) on-line: na stronie www.certyfikatpolski.pl
2) wysłanie formularza faksem: (+48) 22 826 28 23
3) wysłanie formularza pocztą na adres:

Sekretariat Państwowej Komisji Poświadczania
Znajomości Języka Polskiego jako Obcego
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa

Wszelkie niezbędne informacje można również uzyskać pod numerami telefonów:
(+48) 22  393 38 25 lub (+48)  22  393 38 49

[Fragmenty przykładowych egzaminów pochodzą ze strony www.certyfikatpolski.pl]

aircrack ng взлом wi-fi линк aircrack ng

Powrót